top of page

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

- รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำขึ้น สำหรับลูกค้าธนาคารที่ ชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเดบิต Krungthai FUN, Krungthai Travel Visa     Card, บัตร Play หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท (“ลูกค้า”) ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 - 31 พฤษาคม 2567 เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดัง         กล่าว โดยลูกค้าจะได้รับส่วนลด 150 บาท (“โค้ดส่วนลด”) ซื้อสินค้าครบ 500 บาท ขึ้นไป ต่อใบเสร็จ ที่เว็บไซต์ www.mecaregroup.com

- สิทธิประโยชน์ดังกล่าวสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย และชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเดบิต Krungthai FUN, Krungthai Travel Visa Card, บัตร Play หรือบัตรเดบิต กรุงไทย ทุกประเภท เท่านั้น

- จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์ / เดือน และจำกัดจำนวนสิทธิ์รวม 5,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้

- โค้ดส่วนลดนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นได้

- โค้ดส่วนลดนี้ ไม่สามารถโอนมอบให้แก่ผู้อื่น สะสม หรือใช้ร่วมกับส่วนลดในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

- โค้ดส่วนลดนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้

- โค้ดส่วนลดนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรของขวัญ, บริการ หรือสินค้าที่ไม่ร่วมรายการได้

- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการใช้บริการดังกล่าว เนื่องจากธนาคารไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับ   สินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อกับบริษัท ห้างหุ้น       ส่วนจำกัด มี แคร  (“ME CARE”) ผู้ให้บริการโดยตรง

- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือ   ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ

- ธนาคาร และ ME CARE ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้รวมทั้งการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิ.    ประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะประกาศ หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้น.   แต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ หากมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร และ/หรือ ME CARE เป็นที่สิ้นสุด

- ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการผ่าน ME CARE แต่อย่างใด และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการดังกล่าว

- ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ME CARE LINE OFFICIAL Service ได้ที่ https://lin.ee/ZynyAfg 

ALL PRODUCTS

bottom of page